In ontwikkeling

 

 Examinering 2023

In 2023 krijgt het examen BOA basisbekwaamheid een aangepaste invulling en start een nieuwe cyclus Permanente Her- en bijscholing (PHB).

De veranderingen komen voort uit:
-de verdere professionalisering van het beroep
-de huidige eisen die aan een vakbekwame boa worden gesteld per domein.

Daarnaast start het mbo-onderwijs met een nieuw kwalificatiedossier Publieke Veiligheid 2022. Dit dossier biedt de mbo-student de mogelijkheid te kiezen voor een uitstroomprofiel in domein I, domein II (Milieu), IV (Openbaar Vervoer) of VI (Generiek).

Lees meer….

Boa Basisbekwaamheid Caribisch Nederland

Karola van Nie is sinds 2020 de ExTH-liaison voor de examens Buitengewoon opsporingsambtenaar van Politie (BAV pol) in Caribisch Nederland, op Curaçao en op St Maarten. Zij is verantwoordelijk voor de contacten met de betrokkenen rondom de BAV pol examens. Dit zijn: het ministerie, de stuurgroep, de opleiders en de examenleider.  

Ook draagt zij zorg voor voldoende, op wetgeving van de desbetreffende eilanden afgestemde, items en casussen. Als liaison neemt zij zitting in de examencommissie Boa Basisbekwaamheid.

Domein II – module 4

In tegenstelling tot het praktijkexamen Sanctionerend Optreden zijn de examens en beoordelingsmodellen van onderdeel 4 competentiegericht opgezet. Deze kennen dus geen specifiek aangemerkte cruciale beoordelingspunten. Het gaat hier om de examenonderdelen Verhoor-, De-escalerend Handelen, Proces Verbaal van Bevindingen en Bewust handhaven.

Kandidaten die het examen niet behaalden, hebben aangegeven dat zij enkel feedback op niet-aangetoonde competenties te gering vonden. Daarom wordt vanaf februari 2021, bij een onvoldoende eindresultaat, een negatieve beoordeling van een competentie voorzien van een toelichting. Uiteraard ontvangt de opleider deze feedback ook.

DHW examens

Op 1 juli 2021 wordt de nieuwe alcoholwet van kracht. Dit heeft ook gevolgen voor het huidige theorie-examen WKDHW.

Als eerste stap moet ExTH de toetsmatrijs aanpassen van het theorie-examen. Dit is de blauwdruk van een examen. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke onderwerpen geëxamineerd moeten worden, op welk niveau en de zwaarte (hoeveel items per onderwerp).
De toetsmatrijs wordt gemaakt door een panel van experts met een inhoudelijke achtergrond. Dit zijn bijvoorbeeld experts vanuit het werkveld, de opleiders en juristen. In een (digitale) sessie in februari 2021 zijn deze experts bijeen gekomen en is een concept Toetsmatrijs Alcoholwet tot stand gekomen om de nieuwe toetsmatrijs vorm te geven. Opleiders hebben tot 23 april 2021 de tijd te reageren op de inhoud via info@exth.nl. Als de toetsmatrijs in concept klaar is, wordt deze voorgelegd aan de examencommissie ter vaststelling