In ontwikkeling

Boa Basisbekwaamheid Caribisch Nederland

Karola van Nie is sinds 2020 de ExTH-liaison voor de examens Buitengewoon opsporingsambtenaar van Politie (BAV pol) in Caribisch Nederland, op Curaçao en op St Maarten. Zij is verantwoordelijk voor de contacten met de betrokkenen rondom de BAV pol examens. Dit zijn: het ministerie, de stuurgroep, de opleiders en de examenleider.  

Ook draagt zij zorg voor voldoende, op wetgeving van de desbetreffende eilanden afgestemde, items en casussen. Als liaison neemt zij zitting in de examencommissie Boa Basisbekwaamheid.

Domein I – derde PHB-cyclus

In 2023 start de derde PHB-cyclus in Domein I. Gezien de vele ontwikkelingen in het werkveld van de handhaver start ExTH in 2021 een onderzoek naar de taakstelling van de boa in de toekomst.

De uitkomsten van dit onderzoek worden voorgelegd aan de examencommissie met als doel te komen tot examens die afgestemd zijn om de toekomstige taken, verantwoordelijkheden en werksituatie van de boa.

Daarnaast onderzoekt ExTH andere examenvormen die mogelijk uitgangspunt kunnen zijn bij de ontwikkeling en ingezet kunnen worden bij de implementatie van examens in de derde cyclus.

Domein II – module 4

In tegenstelling tot het praktijkexamen Sanctionerend Optreden zijn de examens en beoordelingsmodellen van onderdeel 4 competentiegericht opgezet. Deze kennen dus geen specifiek aangemerkte cruciale beoordelingspunten. Het gaat hier om de examenonderdelen Verhoor-, De-escalerend Handelen, Proces Verbaal van Bevindingen en Bewust handhaven.

Kandidaten die het examen niet behaalden, hebben aangegeven dat zij enkel feedback op niet-aangetoonde competenties te gering vonden. Daarom wordt vanaf februari 2021, bij een onvoldoende eindresultaat, een negatieve beoordeling van een competentie voorzien van een toelichting. Uiteraard ontvangt de opleider deze feedback ook.

DHW examens

Op 1 juli 2021 wordt de nieuwe alcoholwet van kracht. Dit heeft ook gevolgen voor het huidige theorie-examen WKDHW.

Als eerste stap moet ExTH de toetsmatrijs aanpassen van het theorie-examen. Dit is de blauwdruk van een examen. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke onderwerpen geëxamineerd moeten worden, op welk niveau en de zwaarte (hoeveel items per onderwerp).
De toetsmatrijs wordt gemaakt door een panel van experts met een inhoudelijke achtergrond. Dit zijn bijvoorbeeld experts vanuit het werkveld, de opleiders en juristen. In een (digitale) sessie in februari 2021 zijn deze experts bijeen gekomen en is een concept Toetsmatrijs Alcoholwet tot stand gekomen om de nieuwe toetsmatrijs vorm te geven. Opleiders hebben tot 23 april 2021 de tijd te reageren op de inhoud via info@exth.nl. Als de toetsmatrijs in concept klaar is, wordt deze voorgelegd aan de examencommissie ter vaststelling.