Geldigheid opsporingsbevoegdheid

Geldigheid opsporingsbevoegdheid

Geldigheid akte van opsporingsbevoegdheid en beleidsregels

Bij Justis kan de boa-werkgever een akte of een verlenging van een akte opsporingsbevoegdheid aanvragen voor zijn medewerker. Ook kan via Justis ook een wijziging van de akte worden doorgeven.

De beleidsregels van de overheid beschrijven onder andere wat een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is en welk beleid er is rond boa’s. Klik hier voor de beleidsregels. 

Voorwaarden voor eenmalige ‘Ontheffing boa bekwaamheidseis’ aanvraag bij Justis

In individuele gevallen kan bij een eerste aanvraag van een opsporingsakte bij Justis ontheffing van de bekwaamheidseis worden verleend. Voor deze ontheffingsverzoek zijn twee zaken belangrijk:

1. Indien één van de volgende getuigschriften kan worden overgelegd:

Belangrijk is dat de getuigschrift (diploma)  gekoppeld is aan een verkregen status van  ‘Algemene opsporingsambtenaar’.
Hieronder een opsomming:

–Politiediploma A;
–Diploma herziene primaire opleiding (HPO);
–Diploma primaire opleiding basispolitiezorg (POMB);
–Diploma primaire opleiding politiesurveillant (POPS);
–Diploma van één van de initiële politie- opleidingen van de Politie Academie;

assistent politiemedewerker (niveau 2)
politiemedewerker (niveau 3)
allround politiemedewerker (niveau 4)
Politieonderwijs 2.0 (MBO-4 opleiding tot medewerker basispolitiezorg)

–Diploma vrijwillig ambtenaar van politie;
–Diploma opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee.

2.Termijn

De termijn waarbinnen na de uitdiensttreding uit de executieve functie de aanvraag om te worden aangesteld als boa moet worden ingediend, is vijf jaar. Deze éénmalige en maximaal vijf jaar geldende ontheffing wordt geacht te zijn ingegaan op de dag waarop de aanvrager uit de executieve dienst is getreden.

Staat uw opleiding niet in de opsomming neem dan contact op met info@exth.nl

Resultaat van de ontheffing:

De geldigheidsduur van de ontheffing is maximaal vijf jaren na de datum waarop het betreffende getuigschrift is behaald. Daarna dient het reguliere boa-examen te worden afgelegd, dan wel te worden deelgenomen aan het aanvullende opleidingstraject van het betreffende domein of het (eigen) scholings-traject van de werkgever. Tevens kan een éénmalige en maximaal vijf jaar geldende ontheffing worden toegekend aan een (nieuw) voorgedragen functionaris, die beschikt over één van de hierboven genoemde getuigschriften, maar deze langer dan vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag heeft behaald. Voorwaarde is dan wel, dat deze functionaris enige tijd daarvoor op basis van dit getuigschrift een executieve functie bij de politie of een functie als opsporingsambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee heeft vervuld.

Vrijstelling PHB-cyclus

HTV-kandidaten die in het bezit zijn van een mbo-diploma HTV en de beroepsgerichte examens via ExTH met goed gevolg hebben afgerond, kunnen vrijstelling aanvragen voor de eerste Permanente Her- en Bijscholing cyclus. Afhankelijk van het cohort op basis waarvan het examen is afgenomen, wordt bepaald welke onderdelen vrijgesteld zijn. Met het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is het zes jaar mogelijk om vrijstelling te krijgen op onderdelen van de eerste PHB-periode.

Deze vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd bij ExTH. De werkgever dient bij de verlenging van de akte het volledige mbo-diploma aan te leveren bij Justis. Met het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is het zes jaar mogelijk om vrijstelling te krijgen op onderdelen van de eerste PHB-periode.

Overige vrijstellingen

Meer informatie voor kandidaten over vrijstellingen en het aanvragen hiervan is te vinden onder het desbetreffende examenonderdeel. 

Meer informatie over de bevoegdheid van boa’s kunt u vinden op de website van Justis.

Werkzaam binnen twee domeinen

In beginsel geldt dat een boa niet in twee domeinen tegelijk werkzaam mag zijn. Echter in de praktijk zien we soms dat een boa in domein I ook (deels) werkzaam is als boa in domein II – kleurspoor Groen. Hij heeft derhalve twee opsporingsaktes. Voor beide aktes dient hij te voldoen aan de PHB eisen en dient hij per domein 4 certificaten (minder dan 5 jaar oud) te overleggen voor verlenging van de desbetreffende akte.

Het PHB programma kent vier examenonderdelen voor domein I en vier examenonderdelen voor domein II. Twee van de vier examenonderdelen betreffen generieke kennis en vaardigheden en twee examenonderdelen betreffen domein-specifieke kennis en vaardigheden.

 

Domein I

Domein II

Generiek

Wettelijke kaders Generiek Openbare Ruimte

Wettelijke kaders Generiek Milieu, Welzijn en Infrastructuur

Specifiek

Wettelijke kaders Specifiek Openbare Ruimte

Wettelijke kaders Specifiek Milieu, Welzijn en Infrastructuur

Generiek

Sanctionerend Optreden Openbare Ruimte

Sanctionerend Optreden Milieu , Welzijn en Infrastructuur

Specifiek

Dienstverlening en Calamiteiten of

(éénmalig) Drank en Horecawet of

(éénmalig) Cameratoezicht

Verhoor of

De-escaleerde optreden of

Proces-verbaal van Bevindingen of

Bewust Handhaven (LHS)

Wat betekent dit in de praktijk:

Een kandidaat is werkzaam in domein I en II.
Hij heeft de vier PHB onderdelen tbv verlening akte in domein I of II behaald. Hiermee kan hij verlenging van de akte in domein I c.q. domein II aanvragen.
Indien hij de akte in het andere  domein wil verlengen dient hij de twee specifieke onderdelen uit het andere  domein te behalen.

Voor de twee generieke onderdelen kan vrijstelling worden aangevraagd bij ExTH.

Let op: deze vrijstellingen krijgen de datering van de eerder behaalde generieke onderdelen. Deze mogen bij indiening niet ouder zijn dan 5 jaar.