Over examinering

Slagingspercentages

Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.

Ontwikkeling en beheer examen

De examencommissie van het betreffende domein is verantwoordelijk voor de vaststelling van de exameneisen en de beoordelingseisen. ExTH geeft met inzet van constructeurs en beoordelaars uit het werkveld invulling aan de constructie, organisatie en uitvoering van de examens. Lees hier hoe we dit doen voor de theorie- en praktijkexamens.

Beroepsgericht Engels in de ExTH-examinering HTV

Opleiders kunnen ervoor kiezen om de beoordeling van beroepsgericht Engels mee te nemen in de ExTH-examinering. Dit gebeurt op aanvraag van de school/opleiding.
De examinering van beroepsgericht Engels wordt dan geïntegreerd in het praktijkexamen, door een in het Engels uitgevoerde praktijkopdracht.

Er vindt geen separate beoordeling plaats; dit betekent dat een kandidaat een onvoldoende kan scoren voor het examenonderdeel Dienstverlening & calamiteiten, als hij de Engelse taal beroepsgericht onvoldoende beheerst.
Het tarief staat vermeld in de tarievenlijst.

Exameneisen en examenprogramma

De door ExTH afgenomen examens moeten voldoen aan verschillende exameneisen. Deze zijn geborgd in kaders. Ieder examen kent zijn eigen, door de examencommissie vastgestelde, examenprogramma.

Aanvragen verantwoordingsdocument

Ten behoeve van de onderwijsinspectie kunnen ROC’s het ExTH-verantwoordingsdocument vinden via deze link. 

Omrekentabel HTV 

Met de invoering van een herzien kwalificatiedossier Handhaver Toezicht en veiligheid in 2017 is de omrekentabel die ExTH aan de MBO scholen te beschikking stelde voor het berekenen van een eindcijfer per kerntaak komen te vervallen. Dit kwalificatiedossier en de daarbij behorende examenvoorwaarden lieten een eindcijfer op basis van het percentueel meewegen van theorie en eindresultaten niet meer toe. Het ExTH examenprogramma, vastgesteld door de examencommissie, is hierop aangepast. Een kandidaat krijgt voor alle examenonderdelen een separaat resultaat en alle bij ExTH afgelegde onderdelen moeten met minimaal een voldoende zijn afgerond wil het ExTH diploma aan de kandidaat verstrekt worden. Het ExTH diploma is voorwaardelijk voor het verstrekken van het MBO-HTV diploma. De toekenning van een cijfer aan de onderdelen die door ExTH met een Goed-Voldoende-Onvoldoende worden beoordeeld is aan de school zelf en zal moeten zijn vastgelegd in de OER.

Ten behoeve examencommissies HTV van ROC scholen: Relatie KD en ExTH examens

In het examenprogramma HTV van ExTH zijn niet alle werkprocessen 1:1 opgenomen. De verantwoording hiervoor leest u hieronder.

De examencommissie Openbare Ruimte heeft in het examenprogramma niet opgenomen

  • Het werkproces B1-K1-W4: vanuit de overweging dat de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden reeds opgenomen zijn in het werkproces P2-K1-W2: Treedt sanctionerend op.
  • Het werkprocessen  P2-K1-W1 Maakt surveillanceplan en : P2-K1-W4 Organiseert, onderhoudt en gebruikt samenwerkingsverbanden.

Vanuit de overweging dat deze in de huidige examenvorm, zijnde een simulatie binnen een beperkte tijdspanne, niet realistisch en valide kunnen worden geëxamineerd. De examinering van deze werkprocessen past wel in een reële context zijnde de beroepspraktijkvorming.

Daar het examenprogramma de kern van de beroepsvaardigheden en de daarbij behorende kennis ruimschoots dekt (>80%), volstaat het examenprogramma als vastgesteld voor het huidige kwalificatiedossier en voldoet deze aan

  • de basisbekwaamheidseisen ten behoeve van het verkrijgen van een eerste opsporingsakte  op basis van behaalde getuigschrift.
  • en aanvullende eisen op basis waarvan vrijstelling van de PHB onderdelen (ExTH HTV diploma in combinatie met het MBO-HTV diploma) in domein I kan worden verkregen bij een aanvraag voor de eerste verlenging van de akte.

De genoemde eisen zijn opgenomen door het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.