Toelichting ExTH Roadmap 2023

In 2023 krijgt het examen BOA basisbekwaamheid een aangepaste invulling en start een nieuwe cyclus Permanente Her- en bijscholing (PHB).

De veranderingen komen voort uit:
-de verdere professionalisering van het beroep
-de huidige eisen die aan een vakbekwame boa worden gesteld per domein.

Daarnaast start het mbo-onderwijs met een nieuw kwalificatiedossier Publieke Veiligheid 2022. Dit dossier biedt de mbo-student de mogelijkheid te kiezen voor een uitstroomprofiel in domein I, domein II (Milieu), IV (Openbaar Vervoer) of VI (Generiek).

Het examen BOA Basisbekwaamheid

2013: Het examenonderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken (GBt) werd toegevoegd aan de eisen om een getuigschrift te behalen. Voorheen bestond dit examen slechts uit een theorietoets.

2018:  De examenonderdelen Rechtskennis en GBt werden op basis van wetgeving geactualiseerd. In het examen GBt werd als extra exameneis opgenomen dat de kandidaat de verdachte moest wijzen op de rechtsbijstand plus daaraan verbonden mededelingen en dit op de bon moest opnemen.  

2023:  Het examenonderdeel Rechtskennis blijft gelijk en wordt enkel aangepast als wetgeving wijzigt. Het examenonderdeel GBt kent een aanpassing.

Het blijkt dat de-escalerende communicatieve eigenschappen een steeds belangrijkere rol spelen in het contact met de ‘mondige’ burger. De boa straalt professionaliteit uit door een goede balans te tonen in zakelijkheid en empathie. Vanaf 2023 wordt in de exameneisen het adequaat kunnen reageren op weerstand opgenomen en maakt de kandidaat geen combibon meer op, maar een digitaal proces-verbaal waarin diverse velden reeds vooraf zijn ingevuld.

PHB cyclus

2013: Start PHB in domein I en III en HTV (domein I)
2017: Actualisatie PHB domein I, aanpassing PHB domein II en start PHB domein II
2023: Nieuwe opzet PHB op basis van ontwikkelingen, trends en beroepsvereisten. 
Onderdeel 1 is een samenvoeging van de eerdere onderdelen Wettelijke kaders Generiek en Wettelijke kaders Specifiek.
Onderdeel 2 is gericht op mondelinge vaardigheden.
Onderdeel 3 richt zich op effectief waarnemen en objectief rapporteren.
Onderdeel 4 betreft één van de erkende trainingen. De kandidaat behaalt voor onderdeel 4 een certificaat als hij aantoonbaar een erkende training heeft gevolgd. Hij legt hiervoor dus geen separaat examen af bij ExTH. De examencommissie van het betreffende domein bepaalt de mogelijke onderwerpen voor de training. Deze onderwerpen worden 1 juli aanstaande op de ExTH-site gepubliceerd.

MBO Kwalificatiedossier Publieke Veiligheid vanaf sept 2023

Voor de mbo-student kennen de examenonderdelen 1, 2 en 3 per uitstroomprofiel in beginsel een vergelijkbare inhoud en gelijkwaardige exameneisen als de onderdelen van de PHB-cyclus. Het mbo- onderdeel 4 wordt in overleg met de MBO Raad per uitstroomprofiel vastgesteld. Het nieuwe kwalificatiedossier Publieke Veiligheid wordt door de roc’s per september 2023 geïmplementeerd. De nieuwe examinering gaat dus vanaf september 2023 van start voor mbo-studenten. De kandidaten in reeds gestarte opleidingen worden conform de huidige exameneisen geëxamineerd.

Tijdslijn tot 1 jan 2023

  • Van januari tot en met juni 2022 ontwikkelt ExTH in samenspraak met vertegenwoordigers uit het werkveld, constructeurs en leden van de examencommissies de exameneisen per onderdeel. Deze worden in juli 2022 op de website gepubliceerd evenals het overzicht van de erkende trainingsonderwerpen en de hiervoor geldende voorwaarden. Op de pagina Examendocumenten Examinering 2023 vindt u de gepubliceerde documenten.
  • Vanaf maart is een implementatiegroep gestart met de MBO Raad, ExTH en roc- vertegenwoordigers.
  • Vanaf 1 juli 2022 wordt invulling gegeven aan de casussen en het examenmateriaal met praktijkdeskundigen uit het werkveld. Het examenmateriaal wordt vervolgens wederom vastgesteld door de desbetreffende examencommissies.
  • In november – december 2022 worden pilotexamens afgenomen.

Tussen maart en november organiseert ExTH bijeenkomsten met opleiders om hen mee te nemen in de ontwikkelingen, opdat zij hun lesmateriaal af kunnen stemmen op de examenonderdelen.

Dienst Justis

In samenwerking met dienst Justis zal ExTH ervoor zorgen dat de overgang van de cycli vloeiend verloopt omdat aktedata niet parallel lopen met de PHB cycli.

Uitgangspunt is dat reeds behaalde certificaten 5 jaar geldig blijven voor de aanvraag van een nieuwe akte en worden aangevuld met certificaten uit de nieuwe cyclus. Let wel: van de vier ingediende certificaten, ten behoeve van de aanvraag voor een verlenging van de akte,  betreft het maximaal 2 theorie-certificaten. ExTH zal, zodra meer bekend is, hierover berichten op de website.

Vragen?

Staat uw vraag niet in de Meestgestelde vragen dan kunt u deze per mail aan ons kenbaar maken door een mail te sturen aan  info@exth.nl