Boa Basisbekwaamheid

Met het behalen van het examen Boa Basisbekwaamheid ontvangt een kandidaat het boa-getuigschrift waarmee een (eerste) akte in alle domeinen kan worden aangevraagd.

In domein V en VI kan met een geldig getuigschrift ook een verlenging van de akte worden aangevraagd. In domein I, II en III moet de boa voldoen aan de PHB-eisen om verlenging van de akte aan te vragen.

Dienst Justis is verantwoordelijk voor de verstrekking van de aktes.

De exameneisen zijn vastgesteld in de examencommissie Boa Basisbekwaamheid. De examencommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken stakeholders.

Het examen bestaat uit twee onderdelen te weten Rechtskennis en Boa Basis Praktijk. Na het behalen van beide onderdelen wordt het boa-getuigschrift verstrekt. Het getuigschrift is vijf jaar geldig. Op grond van een getuigschrift dat niet ouder is dan één jaar kan een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor maximaal vijf jaar. Is het getuigschrift ouder dan één jaar, dan wordt de akte verleend voor de duur van maximaal vijf jaar gerekend vanaf de datum van het getuigschrift.

Meer informatie over de geldigheid opsporingsbevoegdheid kunt u vinden onder Geldigheid Opsporingsbevoegdheid.

Wanneer een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is gezakt, kan hij/zij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

Het volledige examenprogramma treft u aan in de examendocumenten.


BOA Basisbekwaamheid BAV-pol

Met de aanpassing van artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES naar aanleiding van de gewijzigde situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba eilanden van het Koninkrijk, is de grondslag gelegd voor het beleid ten aanzien van Buitengewoon agenten van Politie (BAV-pol).  In de circulaire Buitengewoon agenten van politie BES worden de regels en uitgangspunten, zoals deze zijn neergelegd in het Besluit Buitengewoon agenten van Politie BES zijn, uitgewerkt. Bij de uitwerking is, overeenkomstig het Besluit Buitengewoon agenten van Politie BES, zo veel mogelijk aansluiting gezocht met de bestaande regels en beleid ten aanzien van buitengewoon opsporingsambtenaren zoals dit van kracht is in het Europese deel van het Koninkrijk, waarbij rekening is gehouden met de lokale situatie van de eilanden. 

ExTH neemt op de BES eilanden het examen BOA Basisbekwaamheid af voor de Buitengewoon agenten van politie (BAV-pol) bestaande uit de onderdelen Rechtskennis en Gespreks- en Benaderingstechnieken. Na het behalen van dit examen verstrekt ExTH het  BAV-pol getuigschrift waarmee op de BES eilanden een akte kan worden aangevraagd. Onder de examendocumenten is de onderliggende documentatie, zoals de eindtermen en de praktijkopdrachten die worden geëxamineerd, terug te vinden.