submenu

Procedures en regels

Gaat u examen doen? Op deze pagina vindt u informatie over de procedures en regels rondom onze examens. Wij raden u aan om deze informatie goed door te nemen.

Examenreglement

In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

Inschrijfvoorwaarden

Op alle examens die door de ExTH worden afgenomen zijn de Algemene Voorwaarden eXplain en de inschrijfvoorwaarden van toepassing. Met het aanmelden voor een examen verklaart de kandidaat of opleider kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze inschrijfvoorwaarden.

Tarieven

Bekijk de huidige tarieven voor de examens van ExTH.

Aangepaste examinering

Als een kandidaat door psychische of fysieke beperkingen niet in staat is om het reguliere examen af te leggen, kan hij of zij een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier aangepaste examinering. Bij dit formulier moet altijd een verklaring van een BIG geregistreerde arts, medisch specialist of een onderzoeksrapport van een erkend instituut toegevoegd worden.

Let op: dit formulier stuurt u vóór of direct nadat u zich aanmeldt voor het examen per e-mail naar ExTH. Nadat u de definitieve examenoproep heeft ontvangen, is aangepaste examinering niet meer mogelijk.

Meer informatie over de procedure rondom aangepaste examinering.

Externe locaties

ExTH-examens worden in Amersfoort afgenomen. In overleg en bij grote groepen examenkandidaten, kan ook van andere erkende examenlocaties gebruik worden gemaakt.

Erkende examenlocaties:

ExTH kent diverse praktijkexamenlocaties HTV en PHB verspreid over het land.
Hieronder staan er een aantal genoemd. Ook zijn er scholen die een eigen praktijkexamenstraat hebben ingericht. Informeer bij uw opleider wat de mogelijkheden zijn hiervoor.

-Oefencentrum Noord, Weegbrugweg 2, Wijster
-Veiligheidscentrum Limburg, Industriestraat 3, Nuth

Praktijkexamenruimte Boa Basisbekwaamheid Gespreks- en benaderingstechnieken

-Oefencentrum Noord, Weegbrugweg 2, Wijster
-Veiligheidscentrum Limburg, Industriestraat 3, Nuth

Om voor certificering en registratie als examenlocatie in aanmerking te komen, moeten de locaties voldoen aan registratievereisten.

Theorie-examen locaties Lamark

Naast de examenlocatie van ExTH in Amersfoort is het ook mogelijk om theorie-examens (CBT) te boeken op externe locaties van Lamark. Voor de Lamark locaties wordt een toeslag per aanmelding in rekening gebracht. Aanmelden verloopt via MijnExTH. Lees hierover de instructie.

Overzicht locaties Lamark

Aanvragen duplicaat

Een diploma, certificaat of getuigschrift wordt door ExTH slechts eenmalig afgegeven. ExTH kan bij verlies wel een duplicaat uitgeven. Deze kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier. Aan het opstellen en afgeven hiervan zijn € 25,- kosten verbonden. De gegevens van de aanvrager worden gecontroleerd met de gegevens in onze examenadministratie.

Inzage

De kandidaat kan inzage krijgen in zijn of haar schriftelijke examenwerk waarvoor een onvoldoende is behaald. Stuur hiervoor binnen 2 weken nadat de uitslag is meegedeeld een e-mail naar het examenbureau met een verzoek tot inzage aan de examencommissie.

In de inzagekalender staan de data waarop inzagemomenten georganiseerd worden. Het schriftelijk verzoek  met de voorkeursdatum dient tenminste 5 werkdagen voor de gewenste inzagedatum bij het examenbureau van ExTH binnen te zijn. U ontvangt vervolgens een reactie of u op deze datum kunt deelnemen. Inzage is alleen mogelijk op ons kantoor in Amersfoort.

Goed om te weten: Na een beeldschermexamen (theorie) heeft de kandidaat direct na afloop inzage in de fout beantwoorde vragen.

Klachten

ExTH wil belanghebbenden in de gelegenheid stellen een klacht in te dienen over de geleverde diensten of producten. ExTH heeft hiervoor een klachtenprocedure. Een klacht wordt door ExTH beschouwd als een verbetermogelijkheid.

Onder een klacht verstaan we een op- of aanmerking over de geleverde diensten of producten of over een medewerker die de dienst of het product levert. Het gaat daarbij niet om kwesties die gaan over de examenafname, examenopgaven of de beoordeling van examens. Hiervoor hebben we bezwaarprocedure beschikbaar.
De kandidaat ontvangt binnen 6 weken een reactie op de klacht. Deze termijn kan, schriftelijk met motivatie, met een zelfde aantal weken worden verlengd.

Uw klacht kunt u indienen via info@exth.nl met als onderwerp klacht ExTH. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de uitslag van uw examen? Een kandidaat of namens hem/haar de examencommissie van een Crebo-erkende opleider kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag.

Hoe dat precies werkt, leest u hier.

Examencommissie

Het bestuur heeft examencommissies ingesteld om te waarborgen dat kandidaten na examinering over de juiste, noodzakelijke competenties beschikken.

De examencommissies zijn onder andere verantwoordelijk voor:

  • het vaststellen van de examenprogramma’s,
  • het vaststellen van exameneisen en beoordelingsformulieren,
  • het vaststellen van examenvragen en casuïstiek,
  • het borgen van de kwaliteit van de examens,
  • het monitoren van ontwikkelingen,
  • het behandelen van bezwaarschriften,
  • het behandelen van verzoeken van verzoeken voor aangepaste examens of vrijstellingen.


Ook zijn zij bevoegd om sancties op te leggen als een kandidaat fraudeert.

Meer informatie over de examencommissie.

Examendocumenten

Alle belangrijke examendocumenten zijn te vinden op deze pagina. Ze helpen u bij de voorbereiding op het examen.