submenu

Procedures en regels

Gaat u examen doen? Op deze pagina vindt u informatie over de procedures en regels rondom onze examens. Wij raden u aan om deze informatie goed door te nemen.

Examenreglement

In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

Inschrijfvoorwaarden

Op alle examens die door de ExTH worden afgenomen zijn de Algemene Voorwaarden eX:plain en de inschrijfvoorwaarden van toepassing. Met het aanmelden voor een examen verklaart de kandidaat of opleider kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze inschrijfvoorwaarden.

Het protocol cameraregistratie zoals benoemd in artikel 8.1 van de inschrijfvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Tarieven

Bekijk de tarieven van 2024 voor de examens van ExTH.

Over examenproducten betaal je 21% btw, tenzij de opleider vrijgesteld is van btw-heffing.

De opleiders die vrijgesteld zijn van btw, staan geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Examenproducten zijn, naast examengeld, bijvoorbeeld ook:

  • Duplicaat waardedocument
  • Bezwaar en beroep

Aangepaste examinering

Als een kandidaat door psychische of fysieke beperkingen niet in staat is om het reguliere examen af te leggen, kan hij of zij een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier aangepaste examinering. Bij dit formulier moet altijd een verklaring van een BIG geregistreerde arts, medisch specialist of een onderzoeksrapport van een erkend instituut toegevoegd worden.

Let op: dit formulier stuurt u vóór of direct nadat u zich aanmeldt voor het examen per e-mail naar ExTH. Nadat u de definitieve examenoproep heeft ontvangen, is aangepaste examinering niet meer mogelijk. De verwerkingstijd van de aanvraag kan variëren. Wij verzoeken u om die reden rekening te houden met bovenstaande richtlijnen. 

Meer informatie over de procedure rondom aangepaste examinering.

Externe locaties

ExTH-examens worden in Amersfoort afgenomen. In overleg en bij grote groepen examenkandidaten, kan ook van andere erkende examenlocaties gebruik worden gemaakt.

Erkende examenlocaties:

ExTH kent diverse praktijkexamenlocaties HTV en PHB verspreid over het land.

Praktijkexamenruimte Boa Basis Praktijk

Om voor certificering en registratie als examenlocatie in aanmerking te komen, moeten de locaties voldoen aan registratievereisten.

Theorie-examen locaties Lamark

Naast de examenlocatie van ExTH in Amersfoort is het ook mogelijk om theorie-examens (CBT) te boeken op externe locaties van Lamark. Voor de Lamark locaties wordt een toeslag per aanmelding in rekening gebracht. Aanmelden verloopt via MijnExTH. Lees hierover de instructie.

Overzicht locaties Lamark

Aanvragen duplicaat

Een diploma, certificaat of getuigschrift wordt door ExTH slechts eenmalig afgegeven. ExTH kan bij verlies wel een duplicaat uitgeven. Deze kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier. Aan het opstellen en afgeven hiervan zijn € 27,50 kosten verbonden. De gegevens van de aanvrager worden gecontroleerd met de gegevens in onze examenadministratie.

Inzage

De kandidaat kan inzage krijgen in zijn of haar examenwerk waarvoor een onvoldoende is behaald. Stuur hiervoor binnen 2 weken nadat de uitslag is medegedeeld een e-mail naar het examenbureau met een verzoek tot inzage aan de examencommissie.

Schriftelijk examenwerk: In 2024 is er in de oneven weken op dinsdag van 15:00u tot 16:00u en in de even weken op maandag van 15:00u tot 16:00u inzage in het examenwerk mogelijk.
Het schriftelijk verzoek  met de voorkeursdatum dient tenminste 5 werkdagen voor de gewenste inzagedatum bij het examenbureau van ExTH binnen te zijn. U ontvangt vervolgens een reactie of u op deze datum kunt deelnemen. Inzage is alleen mogelijk op ons kantoor in Amersfoort.

Inzage in beelden examen: Het verzoek tot inzage beelden dient u schriftelijk aan te vragen via info@exth.nl. U ontvangt vervolgens een reactie op welke datum u kunt deelnemen. Inzage is alleen mogelijk op ons kantoor in Amersfoort.

Goed om te weten: Na een beeldschermexamen (theorie) heeft de kandidaat direct na afloop inzage in de fout beantwoorde vragen.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor het inzagemoment, dan kunt u dit tot 24 uur voor de inzage doorgeven via info@exth.nl. Bij annulering binnen 24 uur zijn wij helaas genoodzaakt annuleringskosten à 27,50 euro in rekening te brengen.

Klachten

ExTH wil belanghebbenden in de gelegenheid stellen een klacht in te dienen over de geleverde diensten of producten. ExTH heeft hiervoor een klachtenprocedure. Een klacht wordt door ExTH beschouwd als een verbetermogelijkheid.

Onder een klacht verstaan we een op- of aanmerking over de geleverde diensten of over een medewerker die de dienst of het product levert rondom het examen. Het gaat daarbij niet om kwesties die gaan over de examenafname, examenopgaven of de beoordeling van het daadwerkelijke examen. Hiervoor hebben we bezwaarprocedure beschikbaar.
De kandidaat ontvangt binnen 6 weken een reactie op de klacht. Deze termijn kan, schriftelijk met motivatie, met een zelfde aantal weken worden verlengd.

Uw klacht kunt u indienen via ons klachtenformulier. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de uitslag van uw examen? Een kandidaat of namens hem/haar de examencommissie van een Crebo-erkende opleider kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag.

Hoe dat precies werkt, leest u hier.

Examencommissie

Het bestuur heeft examencommissies ingesteld om te waarborgen dat kandidaten na examinering over de juiste, noodzakelijke competenties beschikken.

De examencommissies zijn onder andere verantwoordelijk voor:

  • het vaststellen van de examenprogramma’s,
  • het vaststellen van exameneisen en beoordelingsformulieren,
  • het vaststellen van examenvragen en casuïstiek,
  • het borgen van de kwaliteit van de examens,
  • het monitoren van ontwikkelingen,
  • het behandelen van bezwaarschriften,
  • het behandelen van verzoeken van verzoeken voor aangepaste examens of vrijstellingen.

Ook zijn zij bevoegd om sancties op te leggen als een kandidaat fraudeert.

Meer informatie over de examencommissie.

Examendocumenten

Alle belangrijke examendocumenten zijn te vinden op deze pagina. Ze helpen u bij de voorbereiding op het examen.