Profiel ExTH

Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) is in 2006 opgericht met als doel het onafhankelijk en eenduidig examineren van mbo-kandidaten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid.

Daarnaast heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds 2012 bij ExTH de taak belegd om regie te voeren op inhoud en uitvoering van de bekwaamheidseisen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa). De regievoering heeft betrekking op de bekwaamheidseisen die worden gesteld aan:

 • De basisbekwaamheid boa
 • Domein I Publieke Veiligheid
 • Domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur
 • Domein III Onderwijs
 • Alcoholwet
 • Domein IV

De sector Publieke Veiligheid heeft er groot belang bij dat toezichts- en handhavingsactiviteiten het vertrouwen hebben van overheid, politie en publiek. De opdracht van ExTH is het onafhankelijk en op eenduidige wijze borgen en vaststellen of kandidaten beschikken over de door het ministerie vereiste bekwaamheidseisen om in het werkveld naar tevredenheid van burgers en opdrachtgevers te kunnen functioneren.

ExTH is een initiatief van de toenmalige Branchevereniging Publieke Veiligheid in samenwerking met de Politieonderwijsraad, Politieacademie, ROC’s, ministerie van Justitie en Veiligheid, VNG en diverse werkgevers. Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben zitting in het bestuur en de examencommissies en bepalen gezamenlijk de koers van ExTH.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van ExTH bestaat uit werkgevers, het mbo-onderwijs en de Nationale politie. Deze partijen onderstrepen het belang van aantoonbaar competente beroepsbeoefenaren die als toezichthouder of handhaver in het publieke domein optreden.

Leden van het bestuur zijn:

 • Voorzitter: Mevrouw J.L. Sievers, burgermeester Volendam-Edam
 • Mevrouw M. Weber, gemeente Dordrecht 
 • Mevrouw M. van Rosmalen, Politie Oost-Brabant
 • De heer R. Merkx, Zadkine Veiligheidsacademie

Examencommissies

Het bestuur heeft per examenlijn een examencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit stakeholders van het betreffende domein en heeft de verantwoordelijkheid te borgen dat kandidaten na examinering over de vereiste bekwaamheidseisen beschikken. De commissie stelt het examenprogramma, de examens en de beoordelingscriteria vast.

Examenorganisatie

De examenorganisatie bestaat uit een manager, een coördinator, een jurist, toetsdeskundigen en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gehele uitvoeringsproces van de examens.

Constructeurs en examenfunctionarissen vanuit het werkveld

Voor het, in opdracht van een examencommissie, ontwikkeltraject van examens betrekt ExTH praktijk- en inhoudsdeskundigen uit het werkveld. Zij geven samen, onder regie van een toetsdeskundige, vorm en inhoud aan het examen. Het kan hier gaan om examenvragen of casuïstiek van de praktijkexamens.

Voor de beoordeling van praktijkexamens betrekt en traint ExTH beoordelaars uit het werkveld. De beoordelaars werken op basis van, door ExTH vastgestelde, procedures en hanteren het, door de examencommissie vastgestelde, beoordelingsmodel.

Een vaste pool van professionele rollenspelers vervult de rol van burger en/of verdachte tijdens de praktijkexamens. Zij hanteren daarbij het script en de kaders die per examen zijn vastgesteld.

Om de kwaliteit van de examenfunctionarissen te borgen, worden de beoordelaars op regelmatige basis en in wisselende samenstellingen ingezet, verzorgt ExTH jaarlijks twee bijeenkomsten voor beoordelaars en rollenspelers, heeft zij regulier overleg met examenleiders, monitort en acteert zij op meldingen naar aanleiding van examendagen, communiceert zij naar examenfunctionarissen over gegrond verklaarde bezwaarschriften en voert zij audits uit.

Belangen

Voor organisaties betrokken in het publieke domein dient ExTH verschillende belangen:

 • Voor Justitie en Veiligheid brengt ExTH belanghebbenden bij elkaar die gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om bekwaamheidseisen vast te leggen, zodat Justitie en Veiligheid de zekerheid heeft dat vakbekwame mensen die opsporingstaak uitvoeren.
 • Werkgevers hebben er belang bij dat hun boa’s over de vereiste bekwaamheidseisen beschikken met betrekking tot hun opsporingsbevoegdheden. Competente opsporingsambtenaren handelen op voorspelbare wijze, wat bijdraagt aan het vertrouwen van het publiek. De boa’s tonen met het afleggen van de examens aan dat zij over voldoende kennis, vaardigheden en competenties beschikken voor het uitvoeren van hun verantwoordelijke publieke taak.
 • Ketenpartners hebben belang bij vakbekwame boa’s omdat dit het vertrouwen vergroot in een goede samenwerking. Door de permanente her- en bijscholing zijn de boa’s betrouwbare ‘collega’s’ in de publieke ruimte.
 • De Direct Toezichthouders van de Nationale politie hebben inzicht, op basis van behaalde resultaten, of de boa heeft voldaan aan de bekwaamheidseisen.

Ketenpartners

Een overzicht van onze partners vindt u in deze tabel