Bezwaar en beroep

Een kandidaat of namens hem of haar de examencommissie van een Crebo-erkende opleider kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag. Hiervoor moet binnen 21 kalenderdagen – te rekenen vanaf de examendatum – een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij de Examencommissie van ExTH.

De kandidaat kan inzage krijgen in zijn/haar examenwerk waarvoor een onvoldoende is behaald. Dit dient binnen 2 weken nadat de uitslag is medegedeeld verzocht te worden. Het advies is om voorafgaand aan het indienen van een bezwaar gebruik te maken van deze mogelijkheid. Klik hier voor meer informatie over inzage.

Bezwaren naar aanleiding van het examen Boeterapport en PV van Bevindingen moeten binnen 21 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum waarop het examenresultaat is toegestuurd, worden ingediend. De examencommissie van ExTH deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar besluit mee aan de kandidaat of aan de examencommissie van een Crebo-erkende opleider. Deze beslistermijn kan met eenzelfde aantal weken worden verlengd.

Klik hier om uw bezwaarschrift in te dienen.

Te laat of onvolledig ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling  genomen. Indien de kandidaat op de dag van ontvangst van het bezwaarschrift nog facturen bij eX:plain open heeft staan, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen.

De behandeling van een bezwaarschrift kost vanaf 1-1-2023 € 40,- administratiekosten. Dit bedrag wordt teruggestort als de kandidaat in het gelijk wordt gesteld.

Bezwaarprocedure via opleider:
Kandidaten van een ROC (Crebo-erkend opleider) kunnen in overeenstemming met de opleider via de examencommissie van de opleider bezwaar indienen. Indien een kandidaat via de opleider bezwaar aantekent, kan de examencommissie gebruikmaken van het Bezwaarformulier Crebo erkende opleiders.

Herexamen

Een kandidaat mag zich, tijdens de behandeling van een bezwaarschrift, aanmelden voor een herexamen voor het betreffende examenonderdeel. Echter wanneer het bezwaarschrift gehonoreerd wordt en het herexamen om die reden vooraf geannuleerd, zal er een bedrag van 27,50 euro annuleringskosten in rekening gebracht worden.
Indien een bezwaarschrift gehonoreerd wordt, nadat het herexamen is afgelegd, geldt het cijfer dat op basis van de beslissing op bezwaar is toegekend.

Beroep

De kandidaat die het niet eens is met het besluit van de examencommissie op het bezwaarschrift, kan hiertegen binnen vier weken na dagtekening van dit besluit beroep aantekenen bij het college van Beroep via collegevanberoep@explain.nl
De beslissing van het college van Beroep is bindend.

Reglement College van Beroep