Praktijkexamens PHB III Leerplicht

De PHB-cyclus Domein III kent twee praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).


Sanctionerend Optreden

Het examen bestaat uit 3 onderdelen: voorbereiding, verhoor en opmaken proces-verbaal

  • Voorbereiding (20 minuten): De kandidaat verneemt wie hij gaat verhoren (kind/vader/moeder) en bereidt het verhoor voor aan de hand van een dossier. Het dossier bevat een situatieschets, een chronologisch overzicht van de stappen die aan het verhoor voorafgingen en bijlagen. In het dossier mogen geen aantekeningen worden gemaakt.
    Er zijn geeltjes en post-its aanwezig (om, indien gewenst, bijlagen in het dossier te markeren), en uiteraard een schrijfblok. De kandidaat mag het document en de aantekeningen meenemen naar het verhoorgesprek.
  • Verhoor (20 minuten): De kandidaat haalt de verdachte op en voert het verhoorgesprek, effectief maximaal 15 minuten. Hierbij ligt de nadruk op gesprekstechnieken en het stellen van relevante vragen op basis van de informatie uit het dossier. De laatste 3 minuten moeten worden gebruikt om een mondelinge samenvatting van de verklaring van de verdachte te geven. De kandidaat mag aantekeningen maken tijdens het verhoorgesprek.
  • Opmaken proces-verbaal (40 minuten): De kandidaat mag het dossier en de aantekeningen meenemen naar de ruimte waar hij het verhoorverslag in het proces-verbaal gaat verwerken. Het Model Proces-Verbaal Leerplicht staat geopend klaar op de PC. Na 40 minuten levert de kandidaat een uitgeprinte en ondertekende versie van het proces-verbaal in.


Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • Schriftelijk gedeelte (45 minuten): De kandidaat bereidt zich op het interview voor aan de hand van een dossier. Het dossier bevat een situatieschets, een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen en bijlagen. Op het aangeleverde papier mogen aantekeningen worden gemaakt.
  • De kandidaat analyseert het dossier, beantwoordt een aantal vragen en formuleert een plan van aanpak in een Word-bestand. Hiervan worden twee exemplaren geprint en ingenomen.
  • Vervolgens vult de kandidaat in Excel het Signaleringsinstrument Schoolverzuim uit de MAS in. Ook hiervan worden twee exemplaren geprint: een set voor de interviewer en één voor de kandidaat.


De interviewer bereidt het gesprek voor (15 minuten).

  • Interview (15 minuten): De kandidaat wordt begeleid naar de ruimte waar het interview plaatsvindt. De interviewer stelt de kandidaat vragen aan de hand van de aangeleverde documenten (ter verduidelijking, verantwoording en verdieping). De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) zoals gepubliceerd op de website van Ingrado is hierbij steeds het uitgangspunt.