Praktijkexamens HTV

Het HTV praktijkexamen bestaat uit twee praktijkexamens: Sanctionerend optreden en Dienstverlening en calamiteiten.

In een contextrijke omgeving worden de kandidaten geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk. De burgerrol wordt ingevuld door een rollenspeler.


Sanctionerend Optreden

De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de uitgeschreven combibon worden beoordeeld. Eisen aan de combibon: alle relevante grijze velden zijn correct ingevuld, alle waarnemingen gerelateerd aan de bestanddelen van het strafbare feit dienen in de redenen van wetenschap vermeld te zijn en de bon kan de rechterlijke toets doorstaan.


Dienstverlening en Calamiteiten

De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de opgemaakte rapportage worden beoordeeld. Eisen aan de rapportage: begrijpelijk en in een logische volgorde opgesteld, geeft een 3e persoon inzicht in wat er gebeurd is en geeft antwoord op de 7W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, (op welke) wijze).

Als opleider kunt u uw kandidaten ter voorbereiding verwijzen naar de pagina ‘Goed voorbereid naar het praktijkexamen’. 

Op aanvraag van een opleider, examineert ExTH beroepsgericht Engels tijdens het praktijkexamen Dienstverlening en Calamiteiten.

De theorie-examens WKPV I en WKPV II zijn een voorwaarde voor het deelnemen aan de praktijkexamens. De kandidaat moet de theorie-examens dus hebben gemaakt, maar hoeft deze nog niet behaald te hebben om aan de praktijkexamens deel te kunnen nemen.


Beoordeling

De beoordeling van de examenonderdelen Sanctionerend optreden en Dienstverlening en calamiteiten wordt getoond in een driepuntschaal: onvoldoende – voldoende – goed. De beoordeling van de examenonderdelen Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I en II wordt getoond in hele cijfers uit de reeks 1 – 10, waarbij de cijfers de volgende betekenis hebben: 10 uitmuntend, 9 zeer goed, 8 goed, 7 ruim voldoende, 6 voldoende, 5 bijna voldoende, 4 onvoldoende, 3 zeer onvoldoende, 2 slecht, 1 zeer slecht.

In de eindbeoordelingsformulieren is de weging per werkproces beschreven.

In het waarderingsinstrument dat door beoordelaars en examenleiders wordt gebruikt bij de beoordeling van examenkandidaten, staan enkele begrippen die verder zijn uitgewerkt in gewenst en zichtbaar gedrag. In het document examenbegrippen vindt u een toelichting op deze begrippen.


Casuïstiek:

ExTH maakt gebruik van de volgende handhavingsopdrachten:

Sanctionerend Optreden:

-Alcohol gebruik op straat
-Bedelen op straat
-Collecteren zonder vergunning
-Personenauto op voetgangersoversteekplaats
-Fout parkeren op laad- en losplaats
-Fout parkeren op stoep
-Personenauto op bushalte
-Personenauto op gehandicaptenparkeerplaats
-Flyeren zonder ontheffing
-Veroorzaken geluidshinder
-Optreden als straatartiest zonder vergunning
-Afval gooien op straat (huisvuil)
-Wildplassen binnen de bebouwde kom
-Venten zonder vergunning
-Verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval
-Graffiti aanbrengen zonder toestemming
-Posters plakken zonder toestemming

Dienstverlening en Calamiteiten:

-Diefstal fiets
-Dienstverlening aan balie (bezoeker/telefoon)
-Fietswrak
-Gewonde burger door val
-Gewonde burger door mishandeling
-Onoplettende burger en route vragen
-Zoekgeraakt kind
-Verwarde burger
-Geparkeerde auto met waardevolle spullen