Wet-en regelgeving Domein III

Toelichting op de toetsmatrijs Wet- en Regelgeving:

Een toetsmatrijs bevat veel informatie over het examen. Simpel gezegd geeft de toetsmatrijs een verdeling weer van het aantal vragen over de toetstermen. Een toetsmatrijs draagt bij aan drie kwaliteitseisen:

  1. Door een toetsmatrijs te gebruiken zijn de examens vergelijkbaar qua inhoud en niveau (betrouwbaarheid).
  2. De toetsmatrijs ondersteunt bij een valide examen doordat in elk examen alle inhoud wordt gedekt.
  3. De toetsmatrijs zorgt voor transparantie doordat inzichtelijk wordt waar het examen betrekking op heeft. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich op basis van de toetsmatrijs voorbereiden op het examen.


Een toetsmatrijs bevat de volgende informatie:
Toetsduur:  De kandidaat krijgt voor het afleggen van het examen Wet- en regelgeving 90 minuten toegekend.

Toetsvorm en aantal vragen examen:  Het examen Wet- en Regelgeving bevat uitsluitend gesloten vragen en bestaat uit 50 vragen.

Cesuur:  Dit is de score die een kandidaat moet hebben voor het behalen van de toets. Oftewel de zak-/slaaggrens. De cesuur bestaat uit twee componenten. De eerste component is de beheersingsgraad. Dit is het aantal vragen dat een kandidaat goed moet kunnen beantwoorden om te laten zien dat hij/zij de stof beheerst. De tweede component is de gokkanscorrectie. Dit is een score die wordt berekend aan de hand van de gebruikte vraagtypen in dat examen. De cesuur wordt dus bepaald als volgt: beheersingsgraad + gokkanscorrectie = cesuur. Voor het examen Wet- en regelgeving is de cesuur 70% (55% met correctie voor de gokkans). Om een voldoende te behalen, moeten tenminste 35 vragen goed beantwoord zijn.

Code: Dit is een toegekende code zodat gemakkelijk over een bepaalde toetsterm kan worden gecommuniceerd.

Overkoepelend onderwerp: Meerdere toetstermen vallen onder een overkoepelend onderwerp. Dit geeft inzicht in de algemene thema’s die aan bod komen in een examen op een abstracter niveau.

Toetsterm (met specificatie): In een toetsterm wordt een onderwerp en een werkwoord beschreven. Het onderwerp weerspiegelt de inhoud en het werkwoord weerspiegelt de actie die een kandidaat moet doen. Een onderwerp is bijvoorbeeld ‘samenwerking met de politie’ en een werkwoord ‘benoemen’. De vraag in het examen is gebaseerd op de inhoud en werkwoord beschreven in de toetsterm. Onder de toetsterm wordt soms nader gespecificeerd waar een toetsterm betrekking op heeft.

Wet- en Regelgeving: Per toetsterm is aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is.

Taxonomie: De taxonomie is een indeling in kennisniveaus waarop een kandidaat iets kan beheersen en is een hulpmiddel bij het vaststellen van het beheersingsniveau. In een toetsterm staat een werkwoord. Dit werkwoord is gekoppeld aan een beheersingsniveau. In de toetsmatrijs wordt het beheersingsniveau aangegeven met een letter. De gebruikte letters zijn K (kennis), B (begrip) en T (toepassing). Het niveau K is het laagste niveau en voor dit niveau moet een kandidaat de leerstof kunnen herkennen/herinneren. Bij het niveau B moet een kandidaat de leerstof begrijpen. Niveau T is het kunnen toepassen van de leerstof, vaak aan de hand van een gegeven situatie.

Aantal vragen: Dit is het aantal vragen per toetsterm wat opgenomen is in het examen. Door te kijken naar het aantal items per toetsterm kan herleid worden hoe belangrijk deze is ten opzichte van andere toetstermen.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom het examen.