Kwaliteit handhaven; dat doen we samen!

ExTH is de schakel naar bekwaamheid in de praktijk.

Zij vindt dat iedere (aankomend) boa een waardevol diploma verdient waarmee hij of zij aantoont te voldoen aan de bekwaamheidseisen die aan boa’s gesteld worden. ExTH werkt tijdens het hele examenproces van ontwikkeling tot vaststelling en van organisatie tot afname samen met belanghebbenden in het werkveld. Zij hebben zitting in examencommissies, in constructieteams, in beoordelaarsteams of zijn gesprekspartner in diverse reguliere overlegstructuren. Samen zijn we elke dag hard aan het werk om kandidaten een objectief en onafhankelijk examen aan te bieden waarin zij kunnen aantonen over de vereiste exameneisen te beschikken.

Wellicht is het niet altijd even zichtbaar hoe we samenwerken om onze examinering te optimaliseren. Daarom hieronder een overzicht van zaken die we het afgelopen halfjaar hebben opgepakt met en/of voor onze verschillende stakeholders.

Hoe we kandidaten nog beter op weg helpen:

 • Alle kandidaten ontvangen na drie werkdagen tussen 15:00 en 16:00 uur de uitslag per e-mail (met uitzondering van examen Boeterapport (DHW) omdat dit handmatig nagekeken wordt).
 • In april/mei/juni is een tijdelijke 2e examenstraat ingericht voor een soepele doorloop in deze drukke periode.
 • Voor de CBT-examens op de eigen locaties is standaard voorleessoftware beschikbaar.
 • Openbare Ruimte: Kandidaten krijgen de briefing zowel mondeling als schriftelijk aangeboden in een aparte briefingsruimte.
 • In april/mei/juni is een pilot uitgevoerd met bodycams. De resultaten worden in het najaar aan de examencommissie voorgelegd.
 • De examencommissies hebben op basis van analyses van uitslagen het beoordelingsmodel van Sanctionerend Optreden en Gespreks- en benaderingstechnieken ten voordele van de kandidaat aangepast.

Wat we doen voor opleiders:

 • Zij  worden structureel betrokken bij (aanpassingen in) toetsmatrijzen en examenontwikkelingen.
 • Zij hebben de gelegenheid om, op aanvraag, bij een examen aanwezig te zijn.
 • Twee keer per jaar publiceren we landelijke slagingspercentages, waarbij opleiders de mogelijkheid hebben om separaat hun eigen slagingspercentage op te vragen.
 • ExTH overlegt met opleidersgremia en is o.a. in gesprek met de MBO-raad en de BPBO.

Waar we onze stakeholders ontmoeten:

 • Ook dit jaar zijn we vertegenwoordigd op het landelijke BOA Event op 3 en 4 oktober, waar we onder meer een workshop geven over de PHB-examenonderdelen domein II module 4.
 • Op 7 oktober organiseert ExTH de dag “Samen kwaliteit handhaven” speciaal voor werkgevers in de domeinen I en II.
 • ExTH heeft bij het NBB een boa-college verzorgd met als thema “Alles wat jij nodig hebt voor een goede start van je PHB-examen!” en is in gesprek met het ACP en de KNVvN.
 • ExTH is aangesloten bij het G40 overleg en het BOA-Platform.

Hoe we onze dienstverlening continu onder de loep houden:

Na afloop van ieder examen krijgen kandidaten de mogelijkheid een enquête in te vullen over onder meer organisatie, de inhoud en omstandigheden waarop het examen is afgenomen.  Wij monitoren de ontvangen feedback en zetten daar de nodige actie op. Bijgaand een overzicht van de enquête resultaten van april 2018  tot en met maart 2019. 

Bekijk de resultaten van onze enquête.