Vacature lid examencommissie Domein III

Binnen de examencommissie Onderwijs is een zetel vacant voor een examencommissielid namens de RBL’s/middelgrote gemeente. De examencommissie Onderwijs is verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van examens die door ExTH afgenomen worden in het kader van de Permanente Her- en Bijscholing voor boa’s in Domein III.

Taken

De leden van de examencommissie hebben o.a. als taak: het nemen van besluiten ten aanzien van het te voeren examineringsbeleid, het vaststellen van examenprogramma, exameneisen, -opdrachten en -opgaven, het adviseren in de afhandeling van en/of afhandelen van bezwaarschriften, het toezicht houden op de kwaliteit van afname van examens en het beleidsmatig adviseren van het bestuur van ExTH. De leden worden primair aangesteld op grond van hun expertise in het werkveld van de leerplicht-boa in domein III.

Competenties

Conform het profiel heeft een lid van de examencommissie de volgende competenties:

 • Is als leerplichtambtenaar/teamleider werkzaam bij een RBL of middelgrote gemeente in domein Onderwijs.
 • Is ervaren binnen het domein Onderwijs op grond van positie en algemene en specifieke deskundigheid.
 • Is op de hoogte van wettelijke eisen en kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing en examinering voor de in het examenreglement genoemde examenonderdelen, of wil zich deze deskundigheid eigen maken.
 • Het vermogen om vanuit tactisch bestuurlijke inzichten te opereren.
 • Het vermogen om de belangen van alle betrokkenen evenwichtig mee te nemen in de oordeel- en besluitvorming.
 • Het vermogen onbevangen te kunnen opereren ten opzichte van commissieleden, werkgevers, onderwijsinstellingen en andere belangrijke stakeholders.
 • Het vermogen om doortastend te beslissen waar nodig.
 • Het vermogen kritisch te reflecteren op het handelen van de examenorganisatie, de examencommissie en zichzelf. Leden van de examencommissie moeten kunnen opereren in het spanningsveld tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid.
 • Het vermogen om op een transparante wijze zo nodig verantwoording af te leggen aan belanghebbende partijen.
 • Het vermogen om een voor ExTH relevant netwerk aan relaties ten dienste van ExTH te hanteren.
 • Heeft de intentie zich verder in het commissielidmaatschap te bekwamen.

Interesse?

Herkent u zich in bovenstaand profiel en mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de examencommissie Onderwijs, dan kunt u dit kenbaar maken door uw CV te mailen naar c.kelholt@exth.nl  o.v.v. vacature Examencommissie Onderwijs.

Het bestuur van ExTH (her)benoemt de leden van de examencommissie voor een periode van drie jaar.