Theorie-examens PHB III Leerplicht

De toetsmatrijs is de blauwdruk van een theorietoets. Een toetsmatrijs ligt vast voor een langere periode, wijzigingen van wet- en regelgeving uitgezonderd. Wijzigingen in de toetsmatrijs en herziening van een toetsmatrijs worden een half jaar na bekendmaking op onze site in de examenvragen opgenomen. 

Toetsmatrijzen Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek en Specifiek 


Toelichting op de toetsmatrijzen

Een toetsmatrijs bevat veel informatie over het examen. Simpel gezegd geeft de toetsmatrijs een verdeling weer van het aantal vragen over de toetstermen. Een toetsmatrijs draagt bij aan drie kwaliteitseisen:

  • Door een toetsmatrijs te gebruiken zijn de examens vergelijkbaar qua inhoud en niveau (betrouwbaarheid).
  • De toetsmatrijs ondersteunt bij een valide examen doordat in elk examen alle inhoud wordt gedekt.
  • De toetsmatrijs zorgt voor transparantie doordat inzichtelijk wordt waar het examen betrekking op heeft. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zich op basis van de toetsmatrijs voorbereiden op het examen.


Een toetsmatrijs bevat de volgende informatie:

Toetsduur: dit is hoeveel minuten een kandidaat standaard heeft om het examen te maken. Indien een kandidaat een dyslexieverklaring heeft, dan wordt de toetsduur verhoogd. Voor het examen Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek heeft de kandidaat 60 minuten. Voor het examen Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek heeft de kandidaat 80 minuten.

Toetsvorm en aantal vragen examen: het examen Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek bevat uitsluitend gesloten vragen en bestaat uit 50 vragen. Het examen Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek bevat eveneens uitsluitend gesloten vragen en bestaat uit 50 vragen.

Cesuur: Dit is de score die een kandidaat moet hebben voor een behalen van de toets. Oftewel de zak-/slaaggrens. De cesuur bestaat uit twee componenten. De eerste component is de beheersingsgraad. Dit is het aantal vragen dat een kandidaat goed moet kunnen beantwoorden om te laten zien dat hij/zij de stof beheerst. De tweede component is de gokkans correctie. Dit is een score die wordt berekend aan de hand van de gebruikte vraagtypen in dat examen. De cesuur wordt dus bepaald als volgt: beheersingsgraad + gokkans correctie = cesuur.

Om een voldoende te behalen dienen bij het examen Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek minimaal 35 vragen goed te worden beantwoord (55% met correctie voor de gokkans). Om een voldoende te behalen dienen bij het examen Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek minimaal 34 vragen goed te worden beantwoord (55% met correctie voor de gokkans).

Code: Dit is een toegekende code zodat gemakkelijk over een bepaalde toetsterm kan worden gecommuniceerd.

Overkoepelend onderwerp: Meerdere toetstermen vallen onder een overkoepelend onderwerp. Dit geeft inzicht in de algemene thema’s die aan bod komen in een examen op een abstracter niveau.

Toetsterm (met specificatie): In een toetsterm wordt een onderwerp en een werkwoord beschreven. Het onderwerp weerspiegelt de inhoud en het werkwoord de actie die een kandidaat moet doen. Een onderwerp is bijvoorbeeld ‘samenwerking met de politie’ en een werkwoord ‘benoemen’. De vraag in het examen is gebaseerd op de inhoud en werkwoord beschreven in de toetsterm. Onder de toetsterm wordt soms nader gespecificeerd waar een toetsterm betrekking op heeft.

Wet- en regelgeving: Per toetsterm is aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is.

Taxonomie: In de toetsterm staat een werkwoord en dit wordt in de taxonomie gekoppeld aan een letter. Deze letter staat voor een bepaald niveau. De gebruikte letters zijn K, B en T. Het niveau K is het laagste niveau en voor dit niveau moet een kandidaat de leerstof kunnen herkennen/herinneren. Bij het niveau B moeten ze de leerstof begrijpen. Het niveau T is toepassen van de leerstof, vaak aan de hand van een gegeven situatie.

De gebruikte taxonomie gaat er in principe van uit dat de lagere niveaus zijn opgenomen in de hogere niveaus. Bijvoorbeeld: als in een vraag wordt getoetst of een kandidaat iets kan toepassen, wordt er vanuit gegaan dat een kandidaat zich de leerstof ook herinnert en begrijpt. De niveaus K en B zullen dus niet apart worden getoetst in dit voorbeeld.

Aantal vragen: Dit is het aantal vragen per toetsterm dat opgenomen is in het examen. Door te kijken naar het aantal items per toetsterm kan herleid worden hoe belangrijk deze is ten opzichte van andere toetstermen.