Praktijkexamens PHB Domein III Leerplicht

De PHB-cyclus Domein III kent twee praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).


Sanctionerend Optreden

Het examen Sanctionerend Optreden bestaat uit 3 onderdelen: voorbereiding, verhoor en opmaken proces-verbaal

 • Voorbereiding (20 minuten): U verneemt wie u gaat verhoren (kind/vader/moeder) en bereidt het verhoor voor aan de hand van een dossier.
 • Het dossier bevat een situatieschets, een chronologisch overzicht van de stappen die aan het verhoor voorafgingen en bijlagen. In het dossier mogen geen aantekeningen worden gemaakt.
  Er zijn geeltjes en post-its aanwezig (om, indien gewenst, bijlagen in het dossier te markeren), en uiteraard een schrijfblok. U mag het document en de aantekeningen meenemen naar het verhoorgesprek.
 • Verhoor (20 minuten): U haalt de verdachte op en voert het verhoorgesprek, dit duurt maximaal 15 minuten. Hierbij ligt de nadruk op gesprekstechnieken en het stellen van relevante vragen op basis van de informatie uit het dossier. De laatste drie minuten moeten worden gebruikt om een mondelinge samenvatting van de verklaring van de verdachte te geven.
  U mag aantekeningen maken tijdens het verhoorgesprek. De verdachte wordt gespeeld door een trainingsacteur.
 • Opmaken proces-verbaal (40 minuten): U mag het dossier en de aantekeningen meenemen naar de ruimte waar u het verhoorverslag in het proces-verbaal gaat verwerken. Het Model Proces-Verbaal Leerplicht staat geopend klaar op de PC. Na 40 minuten levert u een uitgeprinte en ondertekende versie van het proces-verbaal in.


Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Het examen Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) bestaat uit twee onderdelen:

 • Schriftelijk gedeelte (45 minuten): U bereidt zich op het interview voor aan de hand van een dossier. Het dossier bevat een situatieschets, een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen en bijlagen. Op het aangeleverde papier mogen aantekeningen worden gemaakt.
 • U analyseert het dossier, beantwoordt een aantal vragen en formuleert een plan van aanpak in een Word-bestand. Hiervan worden twee exemplaren geprint en ingenomen.
 • Vervolgens vult u in Excel het Signaleringsinstrument Schoolverzuim uit de MAS in. Ook hiervan worden twee exemplaren geprint: een set voor de interviewer en één voor u.


De interviewer bereidt het gesprek voor (15 minuten).

 • Interview (15 minuten): U wordt begeleid naar de ruimte waar het interview plaatsvindt. De interviewer stelt u vragen aan de hand van de aangeleverde documenten (ter verduidelijking, verantwoording en verdieping). De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) zoals gepubliceerd op de website van Ingrado is hierbij steeds het uitgangspunt.


Beoordeling

Sanctionerend Optreden

Het optreden en het proces-verbaal worden beoordeeld door een daarvoor getrainde beoordelaar uit het werkveld. Dit gebeurt aan de hand van een door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. Na afloop van het examen wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.


Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Het interview en de voorbereidende documenten worden beoordeeld door een daarvoor getrainde beoordelaar uit het werkveld. Dit gebeurt aan de hand van een door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. Het gesprek wordt opgenomen. De interviewer is getraind in gesprekstechnieken.

Na afloop van het examen wordt de kandidaat gevraagd een evaluatieformulier in te vullen- .